Na základě nařízení EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 s účinností od 25.5.2018

Tyto informace poskytuje:
AVERIA LTD.
Company number 06972108
Enterprise House
2 Pass Street
OL9 6HZ Manchester – Oldham
United Kingdom,
kontaktní telefon: +420 773 626 295,
kontaktní email: events@averia.cz

na základě čl.13 nařízení EU 2016/679 (dále jen jako Nařízení).

1. Vysvětlení pojmů:
1.1. Osobními údaji jsou údaje vedoucí k identifikaci fyzické osoby zejména: jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby dále jako subjekt údajů.
1.2. Správce (výše uvedená společnost) je subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za ně. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
1.3. Zpracovatel je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje podle Zákona a Nařízení, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů nebo na základě souhlasu subjektu údajů.
1.4. Databáze je interní seznam údajů o fyzických osob a jejich osobních údajů, vedená správcem.
1.5. Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.
1.6. Cookies jsou je malé množství dat, který WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod.
1.7. Pověřenec pro Ochranu osobních údajů je odborně způsobilý zástupce správce, který dohlíží na transparentnost a zákonné zpracování osobních údajů správcem, dále dohlíží na zajištění integrity dat – jejich zálohování a zabezpečení.

2. Správce (výše uvedená společnost) zpracovává osobní údaje dle Nařízení dle následujících
zásad:
2.1. Zákonnost – zpracovává pouze ty údaje, které jsou nutné k plnění smluvních závazků
2.2. Účelovost – údaje jsou shromažďovány jen pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely,
2.3. Minimalizace – zpracovává maximální množství, které je nutné k plnění vyjádřených úkolů
2.4. Doba uložení – osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu, kdy to je pro dané úkoly nezbytné
2.5. Integrita a důvěrnost – správce přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení a ochraně před neoprávněným či protiprávným zpracováním a před ztrátou, zničením či poškozením.

3. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování
3.1. Správce získává osobní údaje od samotných subjektů v rámci jednání o uzavření smlouvy např. osobním předáním, emailem, poptávkovým formulářem či objednávkou.
3.2. Správce informuje subjekt údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro plnění smluvních vztahů, nebo kdy je dobrovolné.
3.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy a po dobu trvání smluvního vztahu.
3.4. Osobní údaje budou v nezbytně nutné formě dále zpracovány k plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů po dobu určenou legislativou.
3.5. Osobní údaje budou pracovávány a uchovány po dobu následujících 24 měsíců pro případ možného vzniku sporu mezi správcem a subjektem údajů.

4. Důvody zpracování
4.1. Správce zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
* naplnění právních povinností správce (vedení účetní, daňové a archivní).
* marketingové a obchodní nabídky správce (stažení časopisu, nabídka konferencí, školení a dalších eventů).
* vedení Databáze fyzických osob.
* ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).

5. Práva a povinnosti subjektu údajů
5.1. Subjekt je povinen správci pouze pravdivé a přesné osobní údaje.
5.2. Subjekt je povinen správci poskytnout ověření poskytnutých údajů.
5.3. Subjekt má práva od správce požadovat přístup k jeho osobním údajům
5.4. Subjekt má právo na opravu poskytnutých osobních údajů
5.5. Subjekt má právo na výmaz poskytnutých osobních údajů
5.6. Subjekt má právo na omezení zpracování osobních údajů
5.7. Pokud je ke zpracování osobních údajů nutný souhlas subjektu, může jej tento kdykoli odvolat.
5.8. Svá práva může subjekt uplatnit:
5.8.1. Datovou schránkou: viz rejstřík
5.8.2. Emailem: events@averia.cz
5.8.3. Poštovní zásilkou (podpis musí být úředně ověřen, viz. bod 5.1.)

6. Práva a povinnosti správce
6.1. Správce má právo na ověření pravdivosti a přesnosti poskytnutých osobních údajů
6.2. Správce je povinen subjektu údajů poskytnout informace o rozsahu a způsobu poskytnutých osobních údajů, pokud o to subjekt požádá. Správce tak učiní neprodleně nejpozději do 30 pracovních dnů.
6.3. Správce má právo v případě opakovaných a nedůvodných žádostí odmítnout poskytnutí takových informací, nebo jejich poskytnutí zpoplatnit.
6.4. Správce poskytne informace v elektronické formě, pokud subjekt údajů nepožádá jinak. V takovém případě, se lze odvolat na bod 5.3.

7. Oprávněný zájem správce – účely
7.1. Ochrana správce, jeho základních či jiných práv vyplívající z obecně právních závazků, předpisů a smluv. Zejména v rámci různých sporů, kontrol, šetření a ve vztahu k smluvním partnerům. Doba zpracování je stanovena obecně závaznými předpisy, nejdéle však 10 let po ukončení smluvního vztahu.
7.2. Ochrana majetku správce, života a zdraví zaměstnanců a osob vstupujících do objektů správce.
Po dobu do 3 dnů od pořízení záznamu.
7.3. Vymáhání pohledávek po dobu zákonných promlčecích dob, nejdéle však 10 let.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů
8.1. Subjekt údajů poskytuje souhlas se zpracováním údajů, které svými účely nepatří mezi zákonem potřebné, či k plnění smluvního vztahu, nebo mezi oprávněné zájmy správce. Souhlas uděluje písemným formulářem, nebo potvrzením elektronické verze souhlasu.
8.2. Subjekt údajů může dle bodu 4.7. tento souhlas kdykoli odvolat.
8.3. Účely a zpracování údajů poskytnutých na základě souhlasu jsou uvedeny na formuláři souhlasu.

9. Způsob zpracování osobních údajů
9.1. Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně
9.2. Osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným zaměstnancům správce, pokud je to nezbytné k plnění smluvního vztahu a pokud je to nezbytně nutné k plnění jejich pracovních povinností.
9.3. Osobní údaje mohou být zpřístupněny zpracovatelům, s nimiž má správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a případně dalším osobám v souladu se zákonem a Nařízením.

10. Cookies
10.1. Správce na svých internetových stránkách používá „cookies“, které se ukládají na počítači návštěvníka a automaticky jej při další návštěvě poznají. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookie. (Více informací o cookies najdete ZDE.)

11. Platnost
11.1. Znění Informací o zpracování osobních údajů může správce změnit či doplňovat. O každé takové změně Správce e-mailem, nebo jiným vhodným komunikačním kanálem informuje fyzickou osobu nejméně 5 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebude-li fyzická osoba se změnou souhlasit, má právo bez jakékoliv sankce požádat o výmaz z databáze.
11.2. Tento dokument nabývá účinnosti dnem zveřejnění.

Přehled zpráv AVERIA.NEWS:
Supermassive Games čelí výzvám v podobě propouštění zaměstnanců

Supermassive Games, známé svými tituly jako Until Dawn, plánuje propustit přibližně 90 zaměstnanců kvůli reorganizaci firmy. Supermassive Games čelí propouštění [přečíst]

Nově oznámená hra Paranormal Activity slibuje hrůzy ve stylu nalezených záznamů

Společnost Darkstone Digital, známá hororovou hrou The Mortuary Assistant, ve spolupráci s vydavatelem DreadXP a Paramount Pictures, oznámila vývoj videohry [přečíst]

Tvůrce hry Hrot chystá nový titul pod názvem Shrot

Spytihněv, český sólo vývojář, který se proslavil svým retro počinem Hrot, přichází s novinkou, kterou se stává strategie Shrot. Tvůrce [přečíst]

FBI varuje americký zdravotnický sektor před cílenými ransomwarovými útoky BlackCat

Vláda USA varuje před obnovením ransomwarových útoků BlackCat (aka ALPHV) zaměřených na sektor zdravotnictví. „Od poloviny prosince 2023 se z [přečíst]

Zranitelnost WordPress pluginu LiteSpeed Cache ohrožuje 5 milionů webů

V pluginu pro WordPress LiteSpeed Cache byla odhalena chyba zabezpečení, která by mohla umožnit neověřeným uživatelům eskalovat svá oprávnění. Tato [přečíst]

TikTok spouští test automatické identifikace produktů v nahrávkách uživatelů

TikTok pokračuje v rozšiřování svého in-stream nákupního tlaku, v naději na vyvíjející se chování při používání, s novou možností učinit [přečíst]

Více než 8 000 domén důvěryhodných značek bylo „uneseno“ kvůli masivní spamové kampani

Více než 8 000 domén a 13 000 subdomén patřících legitimním značkám a institucím bylo uneseno jako součást sofistikované distribuční [přečíst]

Synopsys uvádí na trh 1.6T Ethernet IP řešení pro hyperscalery

Synopsys vydal první 1,6T Ethernet IP ověřovací řešení, které splňuje požadavky na šířku pásma hyperscale datových center. Nová vícekanálová řešení [přečíst]

X přidává novou kartu „Zpeněžení“, která pomáhá tvůrcům sledovat nevyřízené platby

Sociální síť X přidala novou kartu „Zpeněžení“ pro předplatitele X Premium, aby těm, kteří chtějí v aplikaci vydělat peníze, usnadnila [přečíst]

Dead Island 2 dorazil na Xbox Game Pass

Dead Island 2, oblíbený zombie survival z minulého roku, byl nečekaně zpřístupněn všem majitelům předplatného Xbox Game Pass Ultimate. Xbox [přečíst]

NKÚ: Ministerstvo obrany nenakoupilo chemickému vojsku potřebné vybavení

Ministerstvo obrany (MO) v letech 2018 až 2022 nezajistilo potřebnou obměnu a modernizaci vybavení chemického vojska Armády ČR (AČR). Z [přečíst]

Kurz: Manažer kybernetické bezpečnosti

Současný trend digitalizace a rostoucí počet kybernetických útoků zvyšují potřebu ochrany informačních systémů a sítí. To reflektuje nový návrh zákona [přečíst]

Společnost Sony chystá PC podporu pro PlayStation VR2

Sony překračuje tradiční hranice mezi konzolí a PC tím, že plánuje podporu PC pro svůj headset PlayStation VR2, otevírající nové [přečíst]

ČR od vstupu do EU získala z unie dva biliony Kč, zaplatila 876,6 mld. Kč

Česko od svého vstupu do Evropské unie v květnu 2004 do konce loňského roku získalo z evropských zdrojů dva biliony [přečíst]

Personální změna ve vedení společnosti ASBIS CZ spol. s r.o.

Dlouholetý jednatel a generální ředitel pan Petr Jandík na konci února končí na vlastní žádost své působení u společnosti ASBIS [přečíst]

DIA: Aplikaci eDoklady si za měsíc stáhlo 292 000 lidí

Aplikaci eDoklady, kterou Digitální a informační agentura (DIA) spustila letos 20. ledna, si za první měsíc do telefonu stáhlo 292 [přečíst]

Účet X společnosti MicroStrategy byl kompromitován, zveřejnil odkaz na Ethereum phishing

Účet X firmy MicroStrategy Business Intelligence byl napaden hackery a byly zveřejněny škodlivé odkazy na falešný airdrop takzvaného „oficiálního“ tokenu [přečíst]

Microchip uvádí na trh novou platformu pro měření času pro kritickou infrastrukturu

Výrobce mikrokontrolérů Microchip Technology uvedl na trh novou hardwarovou platformu pro měření času, která operátorům sítí poskytuje alternativu pro měření [přečíst]

Dokovací stanice USB-C Pro od společnosti Verbatim

Verbatim uvádí na trh nové dokovací stanice. Množství portů/slotů, které „dokiny“ nabízí, je ohromující, a jistě splní i požadavky náročných [přečíst]

Warner Bros: Suicide Squad: Kill The Justice League nesplnila očekávání

Suicide Squad: Kill The Justice League od tvůrců série Batman: Arkham, Rocksteady Studios, se setkala s vlažným přijetím a nesplnila [přečíst]

ČTÚ přezkoumal poskytování základních poštovních služeb a zahajuje veřejnou konzultaci k záměru

Český telekomunikační úřad dokončil přezkum poštovních služeb. Na základě výsledků přezkumu připravil záměr uložit povinnost poskytování vybraných základních služeb pro [přečíst]

Důchodový systém skončil loni v zatím nejvyšším schodku 72,8 miliardy Kč

Systém důchodového pojištění skončil loni ve schodku 72,8 miliardy korun. Je to dosud nejvyšší propad. Výdaje na penze a správu [přečíst]

Novou CEO T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom bude Melinda Szabó

T-Mobile Czech Republic oznamuje změnu ve vedení společnosti: od 1. června 2024 převezme roli generální ředitelky a členky představenstva T-Mobile [přečíst]

ČTÚ pomůže výrazně omezit spoofing: Mnoho podvodných hovorů už nebude spojeno

ČTÚ zahájil veřejnou konzultaci k návrhu změny všeobecného oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10. Doplnění nových podmínek pomůže omezit podvodný spoofing a jeho [přečíst]

Fujitsu dodává superpočítač japonské meteorologické agentuře

Společnost Fujitsu dodala superpočítač japonské meteorologické agentuře (JMA). Zařízení, které bude spuštěno 5. března, zlepší přesnost předpovědi tajfunů a přívalových [přečíst]

Češi loni spotřebovali nejméně elektřiny za 14 let

Češi v loňském roce spotřebovali nejméně elektřiny za posledních 14 let. Čistá spotřeba činila 57,8 terawatthodiny (TWh) elektřiny, což bylo [přečíst]

Česká pošta letos koupí téměř 2 000 vozidel

České poště bude v roce 2024 dodáno celkem 1958 nových vozidel, 2600 aut pak ze svého vozového parku vyřadí. Do [přečíst]

Nejprémiovější herní notebook od Alienware

Status nejpokročilejšího a nejprémiovějšího notebooku v nabídce Alienware má model x16 R2. Jedná se o evoluci loňského zařízení, které přineslo [přečíst]

Revoluční sluchátka Bose Ultra Open Earbuds

Bose představuje sluchátka, která jsou jiná než všechna dosavadní a plní zároveň funkci krásného módního doplňku. Nejsou to špunty do [přečíst]

Herní projektory s nebývalými detaily

Společnost BenQ uvádí na trh X3100i a X500i. Dva nové 4K HDR projektory určené konzolovým hráčům jsou optimalizované pro hraní [přečíst]

Infinix uvádí na český a slovenský trh trio nových telefonů

Na český a slovenský trh míří tři nové smartphony společnosti Infinix. Dvě novinky patří do řady HOT, konkrétně jde o [přečíst]

Hi-Fi Rush dorazí na PlayStation 5 v březnu

Vývojářské studio Tango Gameworks a vydavatel Bethesda Softworks přinášejí kritiky oceňovanou rytmicko-akční hru Hi-Fi Rush na PlayStation 5 již v [přečíst]

Nvidia díky zájmu o umělou inteligenci zvýšila čtvrtletní zisk o 769 procent

Americký výrobce čipů Nvidia ve čtvrtém čtvrtletí zvýšil čistý zisk na 12,29 miliardy USD (287,3 miliardy Kč) z 1,41 miliardy [přečíst]

Operační skupina deseti zemí rozbila jádro hackerského projektu LockBit

Mezinárodní operační skupina z deseti zemí světa rozbila hackerský projekt LockBit, který umožňoval zločineckým organizacím mámit z obětí peníze pomocí [přečíst]

Chatbot chybně přislíbil slevu, Air Canada ji z rozhodnutí soudu musí přiznat

Chatbot zákazníkovi kanadské letecké společnosti Air Canada chybně přislíbil levnější letenku. Aerolinky slevu nechtěly přiznat, ale soud nyní rozhodl, že [přečíst]

Vláda schválila strategii zadávání veřejných zakázek do roku 2028

Vláda schválila strategii zadávání veřejných zakázek do roku 2028. Mezi cíle patří zajištění většího počtu soutěžících v zakázkách, aby díky [přečíst]

Novým CEO společnosti NETGEAR je Charles Prober

Novým CEO společnosti NETGEAR se stal Charles (CJ) Prober, který ve funkci nahradil spoluzakladatele firmy a dlouholetého generálního ředitele a [přečíst]

Novým CEO společnosti NETGEAR je Charles Prober

Novým CEO společnosti NETGEAR, výrobce síťových produktů pro domácnosti a firmy, se stal Charles (CJ) Prober, který ve funkci nahradil [přečíst]

SpaceX žádá o námořní satelitní pozemské stanice

SpaceX žádá regulátory o povolení přeměnit své přistávací plochy pro rakety umístěné v oceánu na satelitní pozemní stanice. Satelitní společnost [přečíst]

OpenAI má systém umělé inteligence, který převádí text na realistická videa

Společnost OpenAI představila nový systém umělé inteligence (AI), který dokáže na základě textových pokynů od uživatelů vytvářet realistická videa. Firma [přečíst]

BICS spouští cloudový roaming na AWS pro služby s nízkou latencí

BICS oznámila spuštění cloudové roamingové služby s Amazon Web Services (AWS). Podle belgické společnosti tato služba „vylepší zážitek z mobilního [přečíst]

Skupině Orlen Unipetrol loni meziročně klesly tržby i zisk

Rafinérské a petrochemické skupině Orlen Unipetrol loni klesl čistý zisk na 5,2 miliardy korun z předloňských 17,9 miliardy korun. Meziročně [přečíst]

Shiba Inu vede inovace s testem tokenů standardu DN404

Projekt Shiba Inu, známý svou dynamickou přítomností v kryptoměnách, nedávno oznámil svůj vpád do nové fáze inovací a experimentů. Tento [přečíst]

Kvantová výpočetní společnost Orca získá integrovaná fotonická aktiva GXC

Orca Computing získává integrovanou fotonikovou divizi společnosti GXC pro bezdrátové technologie se sídlem v Texasu. GXC se specializuje na konektivitu [přečíst]

CVVM: Sociální politiku hodnotí špatně 57 procent lidí, nejhůře podporu bydlení

Sociální politiku hodnotí špatně 57 procent Čechů, kladně naopak 38 procent lidí. Nejhůře dotázání vnímají podporu bydlení a zajištění na [přečíst]

Elden Ring představuje DLC Shadow of the Erdtree

Po dlouhém očekávání byly odhaleny podrobnosti o nadcházejícím DLC pro Elden Ring, nazvaném Shadow of the Erdtree. Bandai Namco společně [přečíst]

Kingdom Come: Deliverance dorazí na Nintendo Switch

České RPG Kingdom Come: Deliverance podle prezentace Nintendo Direct dorazí na konzoli Switch již příští měsíc. Kingdom Come na konzoli [přečíst]

Kyndryl a Google Cloud spolupracují na řešeních AI

Kyndryl a Google Cloud se dohodly na rozšířeném partnerství, díky kterému poskytovatel služeb digitální infrastruktury nabídne svým klientům přístup k [přečíst]

Italský operátor Wind Tre získává 5G aktiva od OpNet

Italský operátor Wind Tre koupil aktiva velkoobchodního poskytovatele pevného bezdrátového přístupu (FWA) OpNet. V prohlášení oznamujícím dohodu OpNet potvrdil, že [přečíst]

Společnost Meta nasadí své AI čipy ve svých datových centrech koncem tohoto roku

Meta, mateřská společnost Facebooku, Instagramu a WhatsAppu, plánuje tento rok nasadit aktualizovanou verzi vlastních čipů zaměřených na umělou inteligenci do [přečíst]