Digitální zkušenosti zaměstnanců jsou pro úspěch firmy klíčové

digital employee

Studie ukázala, že firmy vykazující rychlý růst, které relativně více investují do digitální zkušenosti zaměstnanců, spíše dosahují obchodního růstu, mají progresivnější kulturu, dokáží si lépe udržet zaměstnance a těší se vysokému hodnocení zaměstnanců jako nejlepší zaměstnavatel.

Dvě třetiny zaměstnanců (66 %) v regionu EMEA uvádí, že flexibilita digitálních nástrojů potřebných k práci by ovlivnila jejich rozhodnutí ucházet se o nabízenou pozici nebo ji přijmout, přičemž 70 % všech respondentů říká, že jejich stávající zaměstnavatel by na tuto otázku měl klást větší důraz.

Pokud však firmy mají mít prospěch z technologií pro digitální pracovní prostředí, musí zlepšovat digitální zkušenost zaměstnanců prostřednictvím lepší spolupráce mezi HR a IT oddělením. Zaměstnanci potřebují vyjasnit, kdo je odpovědný za zajišťování pozitivní digitální zkušenosti. Téměř polovina (49 %) zaměstnanců neví, zda se ve věcech digitální zkušenosti obracet na HR, nebo na IT a 21 % respondentů vnímá nevyjasněnost odpovědnosti jako největší překážku pozitivní digitální zkušenosti.

Výzkum navíc ukazuje, že firmy s vyšším tempem růstu v průměru poskytují zaměstnancům více faktorů digitální zkušenosti, mezi něž patří přístup k zařízením, nástrojům a technologiím bez ohledu na místo výkonu práce (průměrně 6) oproti firmám vykazujícím nižší tempo růstu výnosů (v průměru 3–4). Firmy, které jsou málo výkonné nebo nevykazují růst, mají podstatně menší tendenci umožňovat zaměstnancům pracovat na jejich soukromých zařízeních (36 %), poskytovat od prvního dne přístup k aplikacím, které podporují produktivitu (36 %) nebo dávat k dispozici aplikace pro nejdůležitější činnosti na libovolném zařízení (vyjma e-mailu) 47 %), oproti firmám, které rostou rychle nebo velmi rychle (76 %, 68 %, respektive 93 %).

Respondenti se neshodují v názoru na to, kdo by měl být odpovědný za digitální zkušenost zaměstnance, ale 84 % zaměstnanců volá po lepší spolupráci mezi HR a IT oddělením. Pouhých 18 % zaměstnanců uvádí, že HR a IT průběžně spolupracují a osm z deseti respondentů se domnívá, že by HR oddělení mělo být více angažované ve zlepšování digitální zkušenosti zaměstnanců.

Na postoj zaměstnanců má vliv i poskytování lepší digitální zkušenosti. Respondenti, kteří mají svobodu pracovat kdekoli jinde stejně snadno jako v kanceláři, podstatně častěji uvádí, že jsou hrdí na svoji firmu, než respondenti, jimž zaměstnavatel takovou svobodu neposkytuje (71 % oproti 27 %).

Častěji také popisují svoji firemní kulturu jako progresivní (73 % oproti 25 %), bývají hodnoceni jako jeden z nejlepších zaměstnavatelů (71 % oproti 28 %) a umožňují dobře vyvážit pracovní a soukromý život (70 % oproti 28 %).

Třetina dotázaných, kteří nepovažují digitální zkušenost za optimální, označuje za největší problém nedostatečné povědomí o tom, co zaměstnanci potřebují, a 20 % uvádí, že to ve firmě není považováno za prioritu. Téměř dvě třetiny (61 %) zaměstnanců mají pocit, že nemohou nijak ovlivnit výběr pracovních nástrojů, ačkoli 83 % IT manažerů je přesvědčeno, že zaměstnancům v této oblasti naslouchá.

Zdroj: VMware