Do krajů je potřeba přilákat kvalifikované zaměstnance

worker electric

Dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců mimo hlavní město řeší firmy lákáním zaměstnanců za zahraničí. Pro zaměstnance jsou nyní důležitější atraktivní podmínky nejen pro práci, ale i pro život. Jedním z nástrojům, jak toto zajistit, je podpora inovativního podnikání, s čímž pomáhají inovační centra. Ta pomáhají se samotným rozvojem firem. Investice do těchto center dlouhodobě rostou, přestože se jejich financování liší napříč kaji. Největší centrum, inovační agentura JIC, disponuje rozpočtem 100 milionů korun a v uplynulých letech podpořila více než 83 rychle rostoucích start-upů v regionu. Některá inovační centra ale nedosáhnou ani na polovinu takového rozpočtu. Největší poptávka je například po programátorech.

Krajům dlouhodobě chybí kvalifikovaní odborníci – ty se snaží přilákat nejen v rámci ČR, ale i v zahraničí. Za dlouhodobá lákadla platí především perspektivní prostředí a ideální podmínky pro inovace i podnikání. „Firmy mají pro svůj rozvoj v jednotlivých krajích různé podmínky. Záviset mohou například na podpoře veřejné správy, kvalitě univerzit nebo výzkumu a vývoji,“ popisuje pilíře fungujícího inovačního ekosystému ředitel JICu Petr Chládek. „Pro fungování firem jsou důležité především investice. V nich ale kraje příliš významnou roli nehrají. Investory zajímá hlavně obor, ve kterém firma působí, potažmo její mezinárodní potenciál,“ uvádí Chládek.

Jde o propojený ekosystém

Atraktivita regionů se již neměří pouze podle růstu HDP a míry zaměstnanosti. Důležitým parametrem, při kterém se řídí zaměstnanci ve výběru svého působiště, je především obor a objem financí. Důležitá je i kvalita života, vyspělost dané lokality, možnost osobního rozvoje nebo mezinárodní úspěch firem v daném regionu. Inovační centra se v krajích podílí zejména na posledním jmenovaném, tedy v podpoře pro růst firem. Pro kraje jsou rovněž důležité korporace s vlastním vývojem a výzkumem. Například jen v Jihomoravském kraji je takových firem 26.

Tech firmám chybí dostatek kvalifikovaných pracovníků

Podle Petra Chládka z JICu je základem pro každý kraj dobře vybudovaný inovační ekosystém, napříč kterým spolupracují složky veřejné i soukromé sféry. Důležitou součástí každého takového systému jsou podle odborníků z Asociace komunikačních agentur (AKA) zahraniční pracovníci. V oblasti HR marketingu je podle nich v některých profesích vysoká poptávka po kvalifikovaných odbornících. Ty se nedaří získat doma a mnoho firem se tak s hledáním obrací do zahraničí. „Poptávka je především po špičkových programátorech, systémových architektech, produktových manažerech pro high-tech odvětví nebo specialistech pro design počítačových her,“ vyjmenovává Jan Binar, prezident AKA. Podpora firem v kraji tak znamená i podporu schopných a motivovaných lidí.

Kvalifikovaní zaměstnanci ze zahraničí

Příkladem dobře fungujícího inovačního ekosystému je například Jihomoravský kraj. Z Datové zprávy za rok 2020, kterou vydává JIC, vyplývá, že třetina z celkového počtu zahraničních pracovníků má potřebnou kvalifikaci. Z celého počtu všech zaměstnaných v kraji pak 5,6 % zaměstnanců pracuje v hi-tech odvětví. „Nejčastěji k nám jezdí za prací vysokoškolsky vzdělaní pracovníci z Asie, Ruska, Srbska, Rumunska, Makedonie, Ukrajiny a Běloruska,” vyjmenovává Chládek, podle kterého podpora rozvoje inovací a podnikání posiluje konkurenceschopnost firem na mezinárodních trzích. Dominantní roli dnes dle Datové zprávy hrají v Jihomoravském kraji hrají informační technologie, zejména pak oblast kyberbezpečnosti, vývoje a výroby zobrazovacích a měřicích zařízení, ale také herní průmysl. Posiluje rovněž odvětví leteckého a kosmického průmyslu.

Kraje si budují své značky

Kvalitní a prosperující firmy v perspektivních oborech se podílí na budování image daného regionu. Dobrá image má mnoho pozitivních efektů, mezi něž patří právě i vzbuzování zájmu u potenciálních talentů. „Jedná se o tzv. destinační marketing a place marketing, skrze který je formována celková image regionu jako místa, kde se dá žít a pracovat,“ uvádí Binar. Zároveň dodává, že je důležité se na kraj podívat i z pohledu potenciálního pracovníka. „V zahraničí vnímají Česko spíše jako turistickou destinaci, která zatím nemá vybudovanou image inovačního inkubátoru. To se ale pomalu mění,“ dodává Binar.

Zvýšení komunikace a strategie

Aby byly kraje vnímány jako dobré adresy pro inovaci a vývoj, musí podle Jana Binara zapojit rovněž nové formy komunikace, a to především online platformy. Příkladem budiž opět jižní Morava. Inovační agentura JIC zde vybudovala regionální brand, ke kterému se hlásí přes 200 subjektů. Ty mají k dispozici společné online propagační materiály, videa, fotky i další podklady pro – zejména online – propagaci v zahraničí. Zároveň mohou využívat výstupy obsahového marketingu, který formou magazínových článků představuje region v celé jeho šíři. Marketing v zahraničí jednotlivých firem se tím propojuje a mluví podobným jazykem. „Jako zásadní pro jednotnou komunikaci vnímám také inovační strategii kraje. Na její přípravě a pravidelné aktualizaci se podílí stovky klíčových lidí z různých oblastí, nejen z byznysu. Společně formulují vizi celého regionu. Ta se poté propisuje do další komunikace jednotlivých organizací a firem. Ty samy se tak stávají ambasadory našeho regionu v ČR i v zahraničí,” uzavírá ředitel JICu Petr Chládek.

TZ

@RadekVyskovsky